ΝΕΑ

Η SERTECH συμμετέχει σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τα εξής χαρακτηριστικά:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από ανακυκλώσιμα υλικά

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SMARTΒΙΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-01864

Το έργο εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” , ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.